Suliszew 53, 96-115 Nowy Kawęczyn
535 096 330
kajaki@splywy-rawka.pl

Regulamin spływów

 1. Wszystkie warunki zawarte w regulaminie wypożyczalni kajaków „Zosia” odnoszą się również do organizowanych spływów.

 2. Organizatorem spływów kajakowych jest osoba zgłaszająca potrzebę rezerwacji sprzętu dla grupy osób.

 3. Organizator spływu jest odpowiedzialny za uczestników i za wypożyczony sprzęt.

 4. Osoby niepełnoletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie , za ich zachowanie i ewentualne szkód.

 5. Uczestnik spływu odpowiada za stan sprzętu, tj. kajak, kamizelkę asekuracyjną, wiosło i inny wypożyczony sprzęt przed Organizatorem spływu.

 6. Uczestnik spływu zobowiązany jest do wykonania poleceń Organizatora spływu dotyczących bezpieczeństwa.

 7. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na wodzie pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających. Zakazane jest również spożywanie alkoholu, narkotyków, środków odurzających bądź innych o podobnym działaniu w trakcie oczekiwania na wypłynięcie.

 8. Decyzje o wyborze trasy, miejsca biwakowania, godzinie wypłynięcia podejmuje Organizator spływu.

 9. W przypadku rezygnacji Organizatora ze spływu w terminie dłuższym niż 14 dni przed datą jego rozpoczęcia, wypożyczalnia kajaków „Zosia” dokonuje zwrotu wpłaconej w dniu zapisu zaliczki. W przypadku rezygnacji Organizatora w terminie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia lub w czasie trwania spływu, Organizatorowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku spływu zaliczka wynosi 30% całkowitych kosztów wypożyczenia sprzętu.

 10. Rezygnacja Organizatora z imprezy może nastąpić jedynie pisemnie i musi zawierać datę jej złożenia. Za datę złożenia rezygnacji uznaje się datę wpłynięcia rezygnacji.

 11. Wypożyczalnia kajaków „Zosia” ma prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych: siła wyższa (klęski żywiołowe, powodzie, działania wojenne, epidemie) decyzję władz państwowych i innych instytucji.

 12. Podpis złożony przez Organizatora na umowie najmu wiąże się z akceptacją regulaminu wypożyczalni kajaków „Zosia”.

 13. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na wodzie.